Văn Thù Bồ Tát - Tuổi Mão
Tổng Đài Tư Vấn

(028) 6656 7953


Văn Thù Bồ Tát - Tuổi MãoPhật bảng mệnh Văn Thù Bồ Tát biểu thị ý nghĩa của trí tuệ Phật Đà, đó là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Các bậc đại sư Phật giáo ở Ấn Độ và Tây Tạng đều lấy Bồ Tát Văn Thù làm Bản Tôn Tu Trì. Như đại Luận sư Nguyệt Xứng và Đại sư Tông Khách Ba nổi tiếng về tư tưởng Trung quán đều coi Bồ Tát Văn Thù là Bản tôn tu trì. Phật giáo cho rằng, tu trì pháp môn của Bồ Tát Văn Thù có thể nhanh chóng đạt được sự gia trì, từ đó dễ dàng có được trí tuệ thế gian và xuất thế gian.

Tuổi Mão bao gồm: Ất Mão, Đinh Mão, Tân Mão,, Kỷ Mão, Qúy Mão có mệnh khác nhau:

Người sinh 2011, Tân Mão, có Ngũ hành năm sinh là Tùng Bách Mộc.

Người sinh 1999, Kỷ Mão, có Ngũ hành năm sinh là Thành Đầu Thổ.

Người sinh 1987, Đinh Mão, có Ngũ hành năm sinh là Lư Trung Hoả.

Người sinh 1975, Ất Mão, có Ngũ hành năm sinh là Đại Khê Thuỷ.

Người sinh 1963, Quý Mão, có Ngũ hành năm sinh là Kim Bạch Kim.

Người sinh 1951, Tân Mão, có Ngũ hành năm sinh là Tùng Bách Mộc.