Phổ Hiền Bồ Tát - Tuổi Thìn, Tuổi Tỵ
Tổng Đài Tư Vấn

(028) 6656 7953


Phổ Hiền Bồ Tát - Tuổi Thìn, Tuổi TỵPhật bảng mệnh Phổ Hiền Bồ Tát của người tuổi Thìntuổi Tỵ, tên tiếng Phạn là Samantabhadra hoặc là Vishvabhadra, dịch âm là Tam Mạn Đà Bồ Tát, còn được dịch là Biến Cát.

Ngài được xem là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo (tứ đại Bồ Tát là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Phổ Hiền). Ngài và Bồ Tát Văn Thù là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử đứng thị giả ở bên trái và Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng đứng thị giả ở bên phải.

Bồ Tát Văn Thù đại biểu cho trí, tuệ, chứng, nắm giữ trí tuệ và chứng đức của chư Phật. Bồ Tát Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật. Các ngài cũng diễn giải sự hoàn bị viên mãn của lý trí, định tuệ và hạnh chứng của Như Lai. Cả hai vị bản tôn cùng với Phật Tỳ Lô Giá Na được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mật Tông xưng tụng Bồ Tát Phổ Hiền là Thiện Nhiếp Kim Cương, Chân Như Kim Cương, Như Ý Kim Cương. Ngài còn được xem là đồng thể với Kim Cương Tát Đỏa.

Phổ” có nghĩa là tất thảy, ở khắp nơi, “Hiền” có nghĩa là tối diệu thiện. Phổ Hiền nghĩa là nguyện hạnh do tâm Bồ đề khởi lên được phổ chiếu khắp nơi, thuần nhất, diệu thiện. Điều đó ngụ ý rằng: Đem diệu nghĩa thuần thiện phổ cập đến tất thảy các nơi, đó là tâm nguyện và chức trách của Phổ Hiền.

Tuổi Thìn bao gồm: Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn

  • Người sinh 1988, Mậu Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Đại Lâm Mộc.
  • Người sinh 1952, Nhâm Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Trường Lưu Thuỷ.
  • Người sinh 1964, Giáp Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Phú Đăng Hoả.
  • Người sinh 1940, 2000, Canh Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Bạch Lạp Kim.
  • Người sinh 1976, Bính Thìn, có Ngũ hành năm sinh là Sa Trung Thổ. 

Tuổi Tỵ bao gồm các tuổi Ất tỵ, Đinh tỵ, Tân tỵ, Kỷ tỵ, Quý tỵ

  • Người sinh 1953, Quý Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Trường Lưu Thuỷ.
  • Người sinh 1989, Kỷ Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Đại Lâm Mộc.
  • Người sinh 1977, Đinh Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Sa Trung Thổ.
  • Người sinh 1941, Tân Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Bạch Lạp Kim.
  • Người sinh 1965, Ất Tỵ, có Ngũ hành năm sinh là Phú Đăng Hoả.